Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Agenda

maandag 4 jul
Studiedag
maandag 11 jul 19:30
22:00
Afscheidsavond

Zorg

Op school volgen we de ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig, daarvoor maken we gebruik van observaties en van toetsen. We houden de leervorderingen van elk kind bij, zodat wij op tijd kunnen signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. Het leerlingvolgsysteem in Parnassys bevat resultaten van cito toetsen op de leerdomeinen taal en rekenen. Daarnaast volgen we de sociale ontwikkeling middels het leerlingvolgsysteem Kijk (voor de onderbouw) en Kijk op sociale competentie (vanaf middenbouw 1).
Als we over de leervorderingen en het gedrag van leerlingen praten, kijken we naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de leerling. Leerlingen worden dus vergeleken met zichzelf en niet met anderen. Elk kind is immers uniek.
      

Contacten met ouders

Een goed contact tussen ouders en leerkracht is van groot belang. Daarom is er minstens twee keer per jaar een rapportagegesprek gepland. Via het ouderportaal van ParnasSys en de portfoliomap hebben ouders inzage in de resultaten op de methodeonafhankelijke toetsen (zoals cito toetsen).
       

Zorgleerlingen

Soms maken we ons zorgen, bijvoorbeeld om leerlingen die opvallen door hun gedrag en/of leerprestaties. Dat kan betekenen dat we contact opnemen met ouders om tussentijds met elkaar van gedachten te wisselen over de gewenste vervolgstappen. In een aantal gevallen hebben we daarvoor het advies nodig van externe deskundigen, bijvoorbeeld onze schoolverpleegkundige, onze schoolmaatschappelijk werkster of iemand van het expertiseteam Hengelo (bijvoorbeeld een orthopedagoge). Is er iets dringends aan de hand met uw kind, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht. 
Drie keer per jaar is er een structureel overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider (IB-er).

Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school de basisondersteuning beschreven, aangevuld met de sterke kanten van de school en de eventuele ontwikkelingspunten. Ondanks het feit dat de wet om een vierjaarlijkse aanpassing van het ondersteuningsprofiel vraagt, hebben de besturen binnen Plein Midden Twente (PMT) ervoor gekozen dit jaarlijks te doen. De gedachte daarbij is dat een ondersteuningsprofiel geen statisch maar een dynamisch document is en continue aan veranderingen onderhevig is. 

Op verzoek van het samenwerkingsverband is het SOP in 2015 nog niet geactualiseerd, omdat de inhoud van het formulier mogelijk nog wordt aangepast. In de onderstaande bijlage vindt u de laatste versie, deze is dus niet meer volledig actueel en zal zo spoedig mogelijk worden aangepast:
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
      

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van samenwerkingsverband 23-02 Plein Midden Twente, het nieuwe samenwerkingsverband voor primair onderwijs in Twente. Zodra wij ons afvragen of een kind op onze school nog wel de juiste begeleiding krijgt, verzoeken wij de ouders om hun kind aan te melden bij het samenwerkingsverband. De deskundigen gaan dan met ons meedenken over de verdere begeleiding. 
Op de website van PMT is nog meer informatie te vinden: www.pleinmiddentwente.nl