Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

dinsdag 28 mei 18:00
19:30
MR vergadering
woensdag 29 mei 12:00
12:00
Studiemiddag

Zorg

Op school volgen we de ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig, daarvoor maken we gebruik van observaties en van toetsen. We houden de leervorderingen van elk kind bij, zodat wij op tijd kunnen signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. Het leerlingvolgsysteem in Parnassys bevat resultaten van cito toetsen op de leerdomeinen taal en rekenen. Daarnaast volgen we de sociale ontwikkeling middels het leerlingvolgsysteem Kijk (voor de onderbouw) en Kijk op sociale competentie (vanaf de middenbouw).
Als we over de leervorderingen en het gedrag van leerlingen praten, kijken we naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de leerling. Leerlingen worden dus vergeleken met zichzelf en niet met anderen. Elk kind is immers uniek.

Contacten met ouders

Een goed contact tussen ouders en leerkracht is van groot belang. Daarom is er minstens twee keer per jaar een rapportagegesprek gepland. Via het ouderportaal van ParnasSys en de portfoliomap hebben ouders inzage in de resultaten op de methodeonafhankelijke toetsen (zoals cito toetsen).
       

Zorgleerlingen

Soms maken we ons zorgen, bijvoorbeeld om leerlingen die opvallen door hun gedrag en/of leerprestaties. Dat kan betekenen dat we contact opnemen met ouders om tussentijds met elkaar van gedachten te wisselen over de gewenste vervolgstappen. In een aantal gevallen hebben we daarvoor het advies nodig van externe deskundigen, bijvoorbeeld onze schoolverpleegkundige, onze schoolmaatschappelijk werkster of iemand van het expertiseteam Hengelo (bijvoorbeeld een orthopedagoge). Is er iets dringends aan de hand met uw kind, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht. 
Drie keer per jaar is er een structureel overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider (IB-er).

Arrangementen

Door observaties in de klas en de resultaten van de verschillende toetsen vanaf groep 3 heeft elke leerkracht op school van elke leerling in beeld wat er nodig is voor welke leerling. We kijken daarbij naar het welbevinden en de prestaties. De portfoliogesprekken met de leerling en de rapportagegesprekken met ouders helpen ons om gezamenlijk (ouders, kind en school) af te stemmen hoe het gaat en wat er nodig is. 

Op de Vonder wordt extra ondersteuning aan leerlingen binnen de groep. Door extra gesprekjes, instructies en/of oefenmomenten krijgt uw kind extra begeleiding. We vinden het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden van het kind en ieder kind de kans te geven zich te ontwikkelen naar zijn eigen talenten.  

Bij het volgen van de ontwikkeling van de leerling weegt de leerkracht voortdurend de volgende 3 punten af: 
* Is er nog voldoende groei zichtbaar, plassend bij het kind?   
* Hoe gaat het met het welbevinden van het kind?   
* Is het nog haalbaar voor de leerling, leerkracht, andere begeleiders, de groep en ouders?  

Naast deze extra hulp in de klas is er beperkte ruimte om extra ondersteuning te geven aan kinderen in de vorm van een arrangement. Deze arrangementen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit extra instructie of begeleiding buiten of binnen de groep (vaak in een klein groepje waarbij ook kinderen van andere groepen aansluiten) van één van onze arrangementsbegeleiders. Het kan ook zijn dat de leerkracht tips en adviezen krijgt om de begeleiding vorm te geven.  

De leerkracht vraagt aan, houdt altijd regie en blijft verantwoordelijk voor het aanbod aan de leerling. De leerkracht is ook het aanspreekpunt voor ouders. Wanneer een arrangement begint en stopt zorgt de leerkracht er ook voor dat ouders op de hoogte zijn, weten wat het doel is en wat hun rol is. Aanmelding is geen garantie dat het arrangement wordt toegekend. De ib-er heeft zicht op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften binnen de school en kent het arrangement toe, rekening houdend met de beschikbare uren voor de hele school en in overleg met leerkrachten en arrangementsbegeleiders.  

Het schooljaar is in 4 periodes verdeeld, een arrangement wordt toegekend voor één periode, waarbij de bedoeling is dat de leerling daarna weer kan aansluiten in de groep.  Een klein deel van onze leerlingen werkt met een eigen leerlijn, waarbij aan afwijkende doelen wordt gewerkt. Voor deze leerlingen kan de leerkracht zo nodig een langdurig arrangement aanvragen.  


Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school de basisondersteuning beschreven, aangevuld met de sterke kanten van de school en de eventuele ontwikkelingspunten. Ondanks het feit dat de wet om een vierjaarlijkse aanpassing van het ondersteuningsprofiel vraagt, hebben de besturen binnen Plein Midden Twente (PMT) ervoor gekozen dit jaarlijks te doen. De gedachte daarbij is dat een ondersteuningsprofiel geen statisch maar een dynamisch document is en continue aan veranderingen onderhevig is. 

Op verzoek van het samenwerkingsverband is het SOP in 2015 nog niet geactualiseerd, omdat de inhoud van het formulier mogelijk nog wordt aangepast. In de onderstaande bijlage vindt u de laatste versie, deze is dus niet meer volledig actueel en zal zo spoedig mogelijk worden aangepast:
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
      

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van samenwerkingsverband 23-02 Plein Midden Twente, het nieuwe samenwerkingsverband voor primair onderwijs in Twente. Zodra wij ons afvragen of een kind op onze school nog wel de juiste begeleiding krijgt, verzoeken wij de ouders om hun kind aan te melden bij het samenwerkingsverband. De deskundigen gaan dan met ons meedenken over de verdere begeleiding. 
Op de website van PMT is nog meer informatie te vinden: www.pleinmiddentwente.nl